Oferta – sprawy karne, cywilne i rodzinne

Prawo Karne

Specjalizujemy się zwłaszcza w sprawach dotyczących postępowań karnych.
Na w/w polu posiadamy bogate doświadczenie i oferujemy pomoc w załatwieniu i prowadzeniu nawet najbardziej beznadziejnych przypadków.

 • obrona praw klienta we wszystkich stadiach postępowania karnego;
 • udzielanie pomocy prawnej w postępowaniu karnym wykonawczym (m.in. wnoszenie i popieranie wniosków o odroczenie wykonania kary, wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, wniosków o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego);
 • pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (m.in. składanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego, reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem, dochodzenie naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę)

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Rozwody i Separacje
Kancelaria zajmują się prowadzeniem spraw rozwodowych na terenie całej Polski. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżonków, jak i bez orzekania o winie.
Zapewniamy kompleksową pomoc przez cały czas trwania postępowania.
Z uwagi na osobisty wymiar spraw i emocjonalne zaangażowanie klienta pragniemy możliwie komfortowo przeprowadzić dla klienta postępowanie. Zapewniamy dyskrecję i pełne zaangażowanie w sprawę.

Ponadto zapewniamy pełną obsługę klienta w sprawach o:

 • podział majątku po rozwodzie
 • ustalenie nieważności małżeństwa
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie alimentów
 • ustalenie ojcostwa
 • ustalenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dziećmi

Prawo cywilne

Prawo Cywilne reguluje ogromny obszar naszego życia. Prowadzimy sprawy w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego obejmującego w szczególności sprawy:

 • ochrony własności,
 • zasiedzenia prawa własności,
 • ochrony posiadania,
 • naprawienia szkody,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (m.in. sprawy wypadków komunikacyjnych),
 • realizacji umów i roszczeń z tym związanych,
 • spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
 • postępowania egzekucyjnego (m.in. wnioski egzekucyjne),
 • sprawy mieszkaniowe, w tym eksmisje,
 • ustalenie stanu prawnego nieruchomości.

Prawo pracy

Pomoc w zakresie szeroko rozumianego stosunku pracy, w szczególności świadectw pracy, wypowiedzeń, zwolnień dyscyplinarnych, odszkodowań, zadośćuczynień, wypadków przy pracy, zaległych wynagrodzeń, nadgodzin, przywrócenia do pracy, ustalenia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji, rent, zasiłków.

Doradztwo prawne

Szeroko rozumiana pomoc prawna i doradztwo dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

Świadczymy usługi zarówno na podstawie stałej umowy zlecenia tzw. obsługi prawnej jak i w ramach indywidualnych zleceń do prowadzenia określonych czynności.
Mamy doświadczenie w obsłudze zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.

Prowadzimy:

 • rejestrację podmiotów w KRS,
 • umowy stosowane w obrocie gospodarczym,
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji spółek, fundacji i stowarzyszeń,
 • sporządzanie projektów statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych,
 • opiniowanie decyzji organów administracyjnych
 • sprawy o wydanie zezwoleń lub koncesji
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym

Odszkodowania

Jeżeli uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, wypadkowi w pracy w pracy, podczas zabiegu operacyjnego, miał miejsce pożar, zalanie, lub zostałeś poszkodowany w wyniku innego zdarzenia szkodowego, czyjegoś błędu lub niezgodnego z prawem zachowania instytucji (np. szpital, bank) należy Ci się wypłata odszkodowania. Dochodzimy rekompensat pieniężnych, odszkodowań od szpitali, towarzystw ubezpieczeniowych, banków.

Celem jest wywalczenie możliwie najwyższej rekompensaty pieniężnej na którą składają się stosowne odszkodowanie za stratę majątkową, koszty leczenia, renta, oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę (ból, cierpienie, stres, utrata perspektyw). Wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu bardzo wysokich rekompensat pieniężnych jest niezbędne do ich uzyskania dla klientów.

Windykacja

Wiemy, że każde postępowanie windykacyjne wymaga indywidualnego podejścia, dlatego z uwagą śledzimy materiał przedstawiony przez klienta, analizujemy go i opracowujemy najbardziej skuteczną linię działania.

Oferujemy obsługę wierzytelności na etapie negocjacji i wezwań przedsądowych, kierowanie spraw do postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego, kierowanie i wspomaganie windykacji wierzytelności na etapie egzekucji komorniczej, prawne wsparcie działów obsługi wierzytelności firm.

Prawo konsumenckie

Na co dzień, każdy z nas jest konsumentem. Stąd prawo konsumenckie to kolejna kluczowa kompetencja naszej Kancelarii. Oferujemy klientom będącym konsumentami kompleksową obsługę w zakresie zawierania umów z przedsiębiorcami i dbamy o to, by klient nie stał się stroną niekorzystnego dlań kontraktu.

Pomagamy m. in. w zakresie:

 • opinii prawnych dotyczących umów zawierających tzw. klauzule konsumenckie,
 • reklamacji i pism z tytułu rękojmi, wzorców umownych i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim,
 • analizy prawnej dokumentów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem zabezpieczenia przed uznaniem praktyk za naruszające zbiorowy interes konsumentów,
 • bieżącego doradztwa w zakresie procedur realizujących obowiązek informacyjny w zakresie prawa konsumenckiego oraz procedur reklamacyjnych.

Upadłość konsumencka

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości (upadłość konsumencka).

Wsparcie Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • ocenę istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Kancelaria oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania obejmujące reprezentację przed sądem, syndykiem oraz podczas rozmów z wierzycielami.

Ofiary wypadków drogowych, wypadki komunikacyjne

Sprawy związane z wypadkami drogowymi są trudne i często skomplikowane. Adwokat to osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Potrafi zweryfikować i skontrolować prace biegłych zajmujących się tego typu zdarzeniami drogowymi. Reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania przed policją, prokuraturą oraz sądem.

Jeśli potrzebujesz kompleksowych usług z zakresu szeroko rozumianej pomocy prawnej w dochodzeniu od ubezpieczycieli roszczeń za wypadki komunikacyjne na rzecz poszkodowanych i ich najbliższych. Wśród tych roszczeń znajdują się:

 • odszkodowania za poniesione szkody majątkowe (np. z tytułu naprawy pojazdu, czy wynajmu auta zastępczego),
 • odszkodowania za poniesione szkody osobowe (tj. urazy, odniesione wskutek wypadku obrażenia), obejmujące przede wszystkim: koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu, koszty dojazdów na zabiegi, koszty dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej, a także koszty przygotowania do innego zawodu oraz zwrot utraconego dochodu, koszty opieki sprawowanej nad poszkodowanym i zaliczki na dalsze leczenie,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienia fizyczne wskutek udziału w wypadku i przebycia leczenia,
 • renty z tytułu pozbawienia możliwości zarobkowania albo zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 • renty na rzecz osób bliskich w przypadku śmierci osoby dostarczającej im środków utrzymania,
 • odszkodowania na rzecz osób najbliższych w przypadku pogorszenia ich sytuacji życiowej wskutek śmierci poszkodowanego w wypadku,
 • zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku.

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku realizacją umowy o zamówienie publiczne. Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych w tym współfinansowanych ze środków unijnych. Prowadzimy doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego. Usługi m.in. obejmują:

Dla Wykonawców:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne,
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg,
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,
 • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne,
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
 • pomoc w rozmowach z Zamawiającym

Dla Zamawiających:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów,
 • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych.

Inne nietypowe

Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, pisanie podań, odwołań dla różnych organów administracji państwowej, samorządowej i innych organów prowadzących sprawy.

Jeśli nie wiesz gdzie się zwrócić? Od czego zacząć załatwienie sprawy nawet najbardziej nietypowej pomożemy opracować ścieżkę działania najbardziej satysfakcjonującą dla klienta. Pokierujemy do odpowiedniego specjalisty lub organu.

Skip to content